Missie & Visie

Missie & Visie

Missie

Als Dagbesteding De Brink willen we graag een positieve bijdrage leveren aan het welbevinden van onze cliënt. Dit betekent dat we dagbesteding willen bieden dat betekenisvol is en bijdraagt aan een fijne invulling van de dag.

We vinden dat naast het bieden van een betekenisvolle dag, het bieden van een luisterend oor ook een belangrijk maatschappelijk aspect is. De wensen en interesses van de cliënt zijn het uitgangspunt voor ons werk en het aanbod qua activiteiten. We vinden de methodieken van Geef me de 5 en de Gordon methode erg prettig om mee te werken. Beide methodieken staan voor een veilige, respectvolle, open, eerlijke en duidelijke communicatie. Dit vinden we in ons werk erg belangrijk.

De cliënt is onze opdrachtgever, die zoveel mogelijk de regie over zijn/haar invulling qua dagbesteding bepaalt. De cliënt heeft zoveel mogelijk samen met ons de verantwoordelijkheid voor de invulling van de dag. We bieden ondersteuning daar waar nodig. Op deze manier stimuleren we zelfredzaamheid. Ons uitgangspunt is samen onderzoeken waar de wensen en interesses liggen door met elkaar in gesprek te gaan. Daarnaast proberen we binnen onze mogelijkheden aan de wens tegemoet te komen. Vanzelfsprekend zal er bij geen input vanuit onze cliënt een aanbod zijn vanuit de Dagbesteding De Brink.

Vanuit deze missie wordt het belang erkend van de cliënt dat zelf meedenkt en -bepaalt over een fijne invulling van zijn/haar dagbesteding. Daarom staat onze deur altijd open voor input/feedback van zowel de cliënt als de mensen om hem/haar heen. Te denken aan ouders/verzorgers, wooninstelling of verwijzer.

De wensen omtrent de invulling van de dagbesteding van de cliënt nemen we serieus en zullen dit inwilligen daar waar dit lukt binnen onze locatie. Input is belangrijk omdat wij als dagbesteding hier alleen maar van kunnen leren en anticiperen. Onze begeleidingsstijl is en zal altijd in de lijn van de zorgvraag/behoefte van onze cliënt zijn, zodat hij/zij zich te allen tijde gehoord,  gerespecteerd en veilig voelt. Er is altijd aandacht en waar nodig en een luisterend oor aanwezig als men hier behoefte aan heeft. Transparantie en openheid van zaken staan bij ons hoog in het vaandel. Dit alles doen we natuurlijk ook met de nodige dosis humor.

Onze visie – hoe doen we dat?

Onze doelgroep gebruikers zijn 18+ t/m pensioengerechtigde leeftijd (in overleg kan langer). Zij hebben het recht op een betekenisvolle fijne invulling van hun dag. Wij zijn als Dagbesteding De Brink ervan overtuigd, dat een waardevolle dag voor elke cliënt mogelijk is en ook als zeer belangrijk zal worden ervaren.

Dit doen we door betekenisvol te zijn in het leven van de cliënt, daarom werken we vraag- en belevingsgericht. Dit betekent dat het aanbod, begeleiding en welzijn voor elke cliënt uniek en afgestemd is op de persoonlijke interesses, leerwensen, gewoontes en behoeften. Hierdoor kan de cliënt optimaal belevingsgericht gebruik maken van onze dagbesteding.

Dit alles doen we samen met de cliënt en de voor hem/haar belangrijke mensen om hem/haar heen. Daarbij is het vanzelfsprekend dat onze medewerkers en vrijwilligers deze belevingsgerichte passie delen. Met als doel een zo groot mogelijk welzijn voor onze cliënt in een omgeving die vertrouwen en veiligheid biedt.

Onze kernwaarden zijn (gast)vrijheid, gelijkwaardigheid en betekenisvol

•  (Gast) vrijheid: iedere cliënt heeft het recht om zelf keuzes te maken. Gastvrijheid staat in onze dagbesteding voorop.

•  Gelijkwaardigheid: iedere cliënt wordt met respect voor zijn/haar opvattingen benaderd.

•  Betekenisvol: dit wordt vormgegeven door samen te werken met de cliënt aan een fijne invulling van de dag. Het erkennen dat onze dagbesteding zoveel mogelijk aansluit op basis van de persoonlijke behoefte van de cliënt.

Algemene doelstelling:

Onze missie, visie en kernwaarden kunnen worden samengevoegd in een aantal doelstellingen:

1. Eigen regie door cliënt staat voorop, wij richten ons op instandhouding of verbetering van het evenwicht tussen cliënt en zijn/haar sociaal netwerk

2. Leveren van maatwerk op basis van de interesses/leerwensen van de cliënt

3. Wij helpen de cliënt op weg naar de juiste invulling van de dagbesteding en stimuleren zelfredzaamheid

4. Cliënt ervaart de betrokkenheid van de medewerkers en vrijwilligers

5. Deskundigheid van de begeleiding voldoet aan de eisen van deze tijd

6. Wij bieden kwaliteit, goede begeleiding/ondersteuning en keuzevrijheid in een aangename omgeving

7. Input/feedback van de cliënt en de mensen om hem/haar heen is ons draagvlak voor ons zorgbehoefte plan

Wij zijn van mening dat Dagbesteding De Brink qua opzet uniek is. Door de cliënt mee te laten denken en zoveel mogelijk aan te bieden waar zijn/haar (leer)wens of interesse ligt. Op deze wijze spelen we een betekenisvolle rol in zijn/haar leven. Door de cliënt te laten voelen dat hij/zij ertoe doet en belangrijk is, kunnen wij een fijne invulling geven van de dag. Waarna de cliënt met een goed en tevreden gevoel naar huis gaat en uitkijkt naar de volgende keer. Samen met de cliënt werken we aan zinvolle invulling van de dag die goed bij hun leven past.

Graag gaan we in gesprek om samen met de vraagsteller te kijken of we een goede plek qua dagbesteding kunnen bieden. Bij de aanmelding of intake hanteren we wel uitsluitingscriteria. Dat wil zeggen dat voor bepaalde doelgroepen een betere plek is dan dat wij kunnen bieden.

Het gaat dan om:

1. Forensische zorg

2. Dubbelzorg

3. Verslavingszorg

4. Lichamelijke beperking waardoor een cliënt niet zelfstandig is

5. Totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon

6. Verpleegkundige zorg

7. Psychose

Tijdens het intakegesprek zal er aandacht zijn voor de zorgvraag, leerwensen en doelen. In de kennismakingsweek zal er een concept zorgplan worden gemaakt. Dit conceptplan is in samenwerking met de cliënt en zal door beide partijen worden ondertekend. Er zal tevens een evaluatiemoment worden ingepland.