Privacyverklaring

Privacyverklaring

Om onze Dagbesteding op een goede manier te kunnen organiseren, hebben we
persoonsgegevens nodig van de cliënten, hun contactpersoon die we moeten kunnen benaderen in geval van nood en (toekomstige) medewerkers.

Om alle zaken goed te kunnen regelen, hebben we informatie persoonlijke informatie nodig.
Wat we precies met uw gegevens doen, vertellen we graag in deze privacyverklaring.
Maakt u gebruik van onze diensten? Dan gaan we ervan uit dat u kennis hebt genomen van
en akkoord gaat met deze privacyverklaring.


Dit moet u van ons weten

• We verzamelen gegevens om goed voor de cliënten te kunnen zorgen en om de
Dagbesteding zoveel mogelijk op uw wensen af te kunnen stemmen.

• We zijn altijd helder en transparant over de gegevens die we van u verzamelen en
waarom we dit doen. We beperken ons enkel tot die gegevens die minimaal nodig
zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt.

• We gaan zorgvuldig om met uw gegevens en doen er alles aan om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking te voorkomen.

• We wisselen uw gegevens alleen uit met een derde partij als dit noodzakelijk is voor
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

• We verkopen uw gegevens niet aan derden. We respecteren dat de gegevens aan u
toebehoren. We zullen er alles aan doen om u op de hoogte te brengen van uw
rechten omtrent de verstrekte persoonsgegevens en deze respecteren.

• De manier waarop wij met uw gegevens omgaan en deze bewaren, is volgens de Europese wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als Dagbesteding De Brink zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen hebt
hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit met een van beide eigenaren.


Welke gegevens verzamelen we en waar bewaren we ze?

Bij inschrijving op Dagbesteding De Brink verzamelen we een aantal gegevens die ons in staat stellen om een plaatsingsovereenkomst met u aan te gaan, goede opvang te bieden, de ontwikkeling en het welzijn van u als cliënt in de gaten te houden , met u als cliënt goed te communiceren. Het gaat om:

• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Burgerlijke staat
• Facturatie gegevens

En ook deze bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

• Burgerservicenummer
• Religieuze overtuiging indien nodig, bijv. in verband met voeding, dit hoeft pas bij
aangaan plaatsingsovereenkomst
• Gegevens over gezondheid voor het bieden van de juiste zorg, bijv. bij allergieën dit
hoeft pas bij aangaan plaatsingsovereenkomst
Deze gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij. De papieren
originelen worden bewaard in de cliënt dossiers in een afgesloten kast.

Deze gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij. De papieren originelen worden bewaard in de cliënt dossiers in een afgesloten kast.


Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Dagbesteding De Brink bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk.
Als u het inschrijfformulier hebt ingevuld en toch er van afziet om met ons een
overeenkomst aan te gaan aangaan, dan worden de gegevens binnen twee week verwijderd.

Zijn wij een plaatsingsovereenkomst met u aangegaan dan worden alle gegevens op de plaatsingsovereenkomst bewaard tot 7 jaar na het einde van de plaatsing.
Alle gegevens die wij nodig hebben om goede Dagbesteding te verzorgen, zoals bijv.
zorgplannen, worden direct na het einde van de plaatsing verwijderd.


Verstrekking aan derden

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens en wisselen uw gegevens alleen uit met een derde
partij als dit noodzakelijk is voor bepaalde doelen.
• Voor de rapportages maken wij gebruik van een digitaal cliënt dossier.
• We zijn wettelijk verplicht om uw gegevens uit te wisselen met het zorgkantoor,
coöperatie of Sociale verzekeringen bank.
• Ook kan er gegevensuitwisseling plaatsvinden met de gemeente of een zorgverlener.

Hiervoor vragen wij altijd uw toestemming. Mochten we met bedrijven in zee gaan die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties vertrekken wij geen persoonsgegevens aan derden tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming.


Rechten omtrent uw gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door uw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan u of in opdracht van u direct aan een andere partij. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Statistieken op de server

Er worden geen statistieken bijgehouden op onze server. Dit hebben wij in overleg met de hosting partij uitgeschakeld. Onze hosting partij houdt nog wel (beperkt) IP-adressen van bezoekers bij. Deze IP-adressen zijn niet direct benaderbaar via een website. Onze hosting partij doet dit in het oogpunt van beveiliging. Indien er een aanval plaatsvindt, is het voor onze hosting partij van essentieel belang om de “dader” te kunnen traceren. Dit kan alleen op basis van een IP-adres.


In kaart brengen websitebezoek

Wij gebruiken alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Vragen

Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op:

Dagbesteding De Brink
Schoolbrink 6
Langelo
Telefoonnummer: 0592-868774 / 06-11855885
Email-adres: info@dagbestedingdebrink.nl

Eigenaren Barbara de Boer en Moniek Bakker

Privacyverklaring Dagbesteding De Brink versie 1.0 februari 2022